Disclaimer


Op deze pagina vindt u de disclaimer zoals deze beschikbaar is gesteld door Cobeco Pharma Wholesale B.V. en Cobeco Pharma Manufacturing B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Alle informatie die Cobeco Pharma Wholesale B.V. en Cobeco Pharma Manufacturing B.V. via het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Cobeco Pharma Wholesale B.V. en Cobeco Pharma Manufacturing B.V. zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Cobeco Pharma Wholesale B.V. en Cobeco Pharma Manufacturing B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cobeco Pharma Wholesale B.V. en Cobeco Pharma Manufacturing B.V.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cobeco Pharma Wholesale B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Cobeco Pharma Wholesale B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cobeco Pharma Wholesale B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.